DESOLIMP
Av. San Martin 3364
03476 15605928
San Lorenzo Santa Fe 2200
Argentina